Audiology & Acoustic Dergisi 2.Sayı

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

Sektöre Bakış

Audiology ve akustik dergimizin ikinci sayısını size ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörün sorunlarını dile getirerek, bir nebze de olsa katkı sunmanın gerekliliğine inanıyoruz. Odyoloji bilim dalının ve sektörünün ileri seviyeye çıkması için; gerekli ön lemlerin alınması, sorumluluğun taşınması ve emek harcamaya ihtiyaç vardır. İlerlemenin önündeki engellerin berta raf edilmesi, kalıplaşmış bazı ilkel düşüncelerin terk edilmesi gerekmektedir. Bilginin üretilmesi, yaygınlaşması ve Odyoloji öğrencilerinin daha  donanımlı hale gelerek çağın ve teknolojinin sahip olduğu olanaklara sahip olması gerekmektedir. Odyolojiyi kalıplar içine sokmaya çalışmak ve politik bir güç kaynağı olarak görmek; sektöre, branş sahiplerine ve sektörden hizmet bekleyenlere hiçbir şey kazandırmaz. Aksine, gençlerimiz bilime, hiz mete ve kendini donanımlı hale getirmeye odaklanmalıdır. Devam…

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

Uygulamayi Etkileyen Faktörler

Uyarlamayı etkileyen faktörleri genellemek doğru olmayabilir; ancak uygulayıcılara ve uygulama yapılan ortamlara göre farklı faktörler farklı seviyelerde uyarlamaya etki edebiliyor. Genel itibariyle uygulamayı etkileyen önemli bazı faktörler aşağıda sıralanmıştır. Uyarlamayı etkileyen faktör veya faktörlerin bulunması durumunda, etkiyi yok etmek veya azaltmak mümkündür. Uyarlamayı etkileyen faktörlerin etkisinin azaltılması durumunda, modern, akıllı işitme cihazlarıyla mükemmel uyarlama yapmak mümkündür. Devamı…

Prof. Dr. Erkan Karataş

Vertigo(Baş Dönmesi)

Vertigo (Baş dönmesi) toplumda sık görülen  bir semptomdur.Hastalar  genelde acil, nöroloji, iç hastalıkları, beyin cerrahisi bölümlerine veya aile hekimlerine başvururlar.  Buralarda  tonlarca  ve günlerce tetkikler yapılır ve bir sonuca ulaşılmaz ve Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümü akla gelir.Hastalar KBB bölümüne yönlendirilir.Teşhis bir türlü konulamaz ve hastalar mağdur bir şekilde poliklinik poliklinik dolaşır. Hastada, baş dönmesi ve KBB ilişkisini kafasında kurgulamaya ve anlamaya çalışır. Devamı…

Uzm.Ody. Leyla TATLI

Uyaran Eksikliğine Bağlı Konuşma Gecikmesi

Dil ve konuşma bozukluklarının çeşitli sebepleri vardır. Bunun yanı sıra dil bozukluğu ile konuşma bozukluklarını birbirlerinden ayırt etmek gerekir. Ses çıkarma konuşmanın temelini oluşturmaktadır. Ancak ses çıkarmak başlı başına hiçbir anlam ifade etmez iken çıkarılan sesler küme oluşturacak şekilde bir araya getirildiklerinde konuşma meydana gelir. Konuşma insan kültürü, evrimi, dili, anatomi ve fizyolojisinden etkilenen karmaşık bir eylemdir. Konuşmayı oluşturan organik yapılardan herhangi birinde eksiklik veya bir gelişim geriliği olması durumunda konuşma bozukluğu oluşmaktadır. Örneğin; dilin, dudakların, çenenin, damak ve çevresel sinirlerin zayıf ya da fonksiyonlarını yerine getirememesi durumu gibi. İnsanların çıkarabildiği ses konuşmanın en temel özelliklerindendir. Fakat burada unutulmaması gereken ses çıkarmanın tek başına hiçbir anlam ifade etmediğidir. Dil ise kelime kombinasyonlarının en iyi hangi durumlarda anlaşılacağı bir kod sistemidir. Devamı…

Prof. Dr. Günay KIRKIM

Pediatrik olgularda işitmenin değerlendirilmesi ve

İşitme Cihazı Uygulamasının Önemi

Pediatrik grubun odyolojik değerlendirmesinde objektif testlerin önemli bir yeri vardır. Ancak bir testin objektif olması, doğru tanıya  götürecek anlamına gelmez.İşitme, sağlam bir işitme sistemine sahip olan bireylerde kulak tarafından algılanan sesin beyindeki işitme merkezine iletilme sürecidir. Böylece normal işiten bir bebeğin, sesleri dinlemesi, objelerle bağdaştırması, kodlaması ve kavram geliştirmesi neticesinde kelimeler üreterek   konuşmaya   başlaması mümkün olur. Çocukların dil edinim dönemi olan 0-3 yaş döneminde, sesli uyaranın beyne iletilmesinde meydana gelen bir aksaklık, konuşma ve dil becerisinin normal gelişmemesine neden olur. Doğumla başlayan süreçte işitme kaybının olumsuz etkileri, bebek büyüdükçe artar. Dil ve kavram gelişiminin engellenmesi ileri yıllarda sosyal, akademik, psikolojik ve mesleki yaşamı olumsuz etkiler. Devamı…

MAHFUZ AĞAÇ

Türkiye’de Mutlu İnsan Sayısı Artıyor!

Ernesto Illy vakfının 2012 yılından beri yaptırdığı “Dünya mutluluk raporu” araştırması 2017 yılındaki raporuyla karşılaştırıldığında küresel mutluluk azalmış ancak Türkiye, geçmişe göre mutluluğunu artırabilen ender ülkeler arasında yer alıyor. G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye’nin dünya mutluluk ligindeki 155 devlet arasında 69. sırada yer almasını hoş karşılamasak da çevremizdeki anlamsız savaşlara, sahip olduğumuz jeopolitik risklere ve içerideki finansal dalgalanmalara baktığımızda durumu buruk şekilde kabullenebiliyoruz. İnsanın mutluluk derecesi sadece yaşadığı ülkenin ekonomik göstergelerine veya GSYİH’nın büyüklüğüne bağlı değildir, büyük ekonomilere sahip ülkelerin vatandaşlarının mutsuzlaşması ve rapordaki Amerika ile Çin verileri bunu ispatlıyor. Devamı…

Odyolog Sami AKTAŞ

Türkçe Matris Testi

Konuşarak   iletişim  insan işitme sisteminin en önemli olgularından biridir. Günlük hayatta, iletişim genellikle gürültülü ortamlarda gerçekleşir. İşitme kaybı olan bireyler özellikle gürültülü ortamlarda konuşmayı anlama zorluğu çektiklerinden şikayet ederler. Bu nedenle işitme kaybının teşhisi ve rehabilitasyonu gürültülü ortamda konuşma odyometrisini de içermelidir. Matris testleri günlük hayatta yaşanan durumlara (bütün bir cümlenin gürültülü ortamda dinlenmesi) benzerlik gös- termeleri nedeni ile çok daha hassas ölçümler sunarlar. Devamı…

Yrd. Doç. Dr.
M. İlhan Şahin

İşitme Kayıpları Ve Çözümler

İşitme kayıpları tipine göre de sınıflanır. Bunlar; “iletim tipi”, “sensörinöral tip” ve bu ikisinin birlikteliğine işaret eden “mikst tip” işitme kayıplarıdır. İşitme kayıpları, derecesine göre,  tek  veya  çift  taraflı oluşuna göre ve tipine gore ki bununla kayba neden olan hastalığın yeri de tanımlanmış olur farklı şekillerde sınıflanabilir. İşitme testinin sonu- cuna göre; çok hafif, hafif, orta, ileri, çok ileri şeklinde kaybın derecesine ilişkin yapılan sınıflama, aslında, işitme kaybının ileride yol açacağı problemin büyüklüğüne de işaret eder. Zira işitme kayıpları, çocuklarda iletişim problemlerine, içine kapanıklığa ve okul başarısızlığına, daha ileri derecelerde ise dil gelişiminde geriliğe, zeka geriliğine, hatta hayatını ağır engelli olarak sürdürmek zorunda kalmaya kadar çok ciddi sonuçlara yol açar. Yetişkinlerde de, yine benzer şekilde aile içi problemlerden, meslekî sorunlara, kaybın derecesi ilerledikçe sosyal hayattan izolasyon ve depresyona kadar önemli problemlere neden olur. Devamı…

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

Sektörün Fiyat Politikasi

Teknik konularda başarılı olan insanlar ticarette de başarılı mı? İşitme sektörünün kendine özgü pazarlama yöntemi olmalı mı? Bu sektörün optik sektörü ile ilişkisi nedir? Sektörün dünya çapında geri kalmasının nedenlerinden bir tanesi de satış politikası olabilir mi? Üreticilerin fiyat politikası perakende politikasıyla uyumlu mu? Sektör, ticareti ne kadar biliyor? Devamı…

Pedakustiker

M. Emin AĞAÇ

İşitme Sanayii Ve Odyoloji İlişkisi

Her alan kendi kimliğini korumalıdır. Koordineli çalışma yapmak, araştırmalar yapmak zaruridir. Ancak birinin diğeri üzerinde kimlik baskısı olmamalıdır. İşitme sanayiinin  görevi, işitme sorunlu bireylerin ihtiyacını giderecek üstün teknolojik ürün üretmektir. Odyoloji / Duyma akustiğinin görevi ise gerekli olan testleri yapmak, teknolojik ürünler ile işitme kaybını telafi etmektir. İşitme kaybının zor bir süreç olduğu ve uyarlamanın da kolay olmadığı, dünyada işitme sorunu yaşayan milyonlarca insanın bize aktardığı tecrübe ve paylaşımlarla sabit bir gerçektir. Devamı…