İşitme Cihazı Merkezleri ve İstanbul’daki Durumları

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İŞİTME CİHAZI MERKEZİ AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ FİZİKİ KOŞULLAR

Hasta kabul ve dinlenme odası en az 15 m² olmalıdır.

Cihaz adaptasyon odası en az 8 m² ve akustik özellik olarak ortam gürültüsü 40 dB A’nın altında olmalıdır. Merkezin kapıları en az 90 santimetre genişliğinde olmalıdır.

Bütün ortamları hijyene uygun, yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatma koşullarını sağlamalıdır.

Merkezde Yönetmelik Ek-7’de yer alan cihaz ve malzemeler bulundurulur.

İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZLERİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

İlk olarak 2008 yılında Resmi Gazete’de yayım- lanarak yürürlüğe giren Ortez-Protezleri Ismar- lama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkez- ler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik ile regülasyon süreci başlayan İşitme Cihazı Merkezleri güncel haliyle 2011 yılında yürürlüğe giren Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yasal faaliyetlerine devam etmektedirler. İşitme cihazı merkezlerinin ruhsatlandırılması ile bu merkezlerin işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esas- ları belirleyen anılan Yönetmelik kapsamında bütün iş ve işlemler merkezlerin bulunduğu ildeki ilgili Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Sağlık kuruluşu statüsünde olan işitme cihazı merkezlerinin sağlık alanları için belirlenen ge- nel düzenlemelere ve koşullara uygun olarak ticari faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

Türkiye’de bulunan işitme cihazı merkezlerinin yaklaşık beşte biri İstanbul’da yerleşik bulun- maktadır. 2011 yılında yalnızca 46 olan ilimizdeki işitme cihazı satış merkezi sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 244’e ulaşmış olup, merkez sayısı 7 yıl içerisinde beş katına çıkmıştır. İşitme cihazı satış merkezi sayısındaki artış ivmesinin ilerleyen yıllarda azalması hatta bir tepe değere ulaşması mümkün, dolayısıyla hizmet sunumunda önceliklerin merkezlerin nicelik olarak artışında değil hizmet kalitesi ve kullanıcı memnuniyeti üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir.

İSTANBUL İLİNDEKİ İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİNİN DAĞILIMI

İlerleyen yaşla birlikte kullanım ihtiyacı artan işitme cihazlarının satışını yapan merkezlerin sayısının ilgili yaş gruplarındaki nüfus dağılımlarının yoğun olduğu ilçelerde daha fazla olduğu görülmektedir. İlimizde Avrupa  yakasında  toplam 161 adet İşitme Cihazı Merkezi bulunurken Anadolu yakasında ise 83 adet İşitme Cihazı Merkezi bulunmaktadır. Şişli ilçesi 27 adet işitme cihazı merkezi ile en fazla sayıda işitme cihazı merkezi bulunan ilçe olmakla birlikte bu ilçemizi 26 merkez ile Kadıköy ve Bakırköy ilçeleri ve 25 merkezle Fatih ilçesi takip etmektedir. İlimizde bulunan 39 ilçeden 34 ünde işitme cihazı merkezi bulunmakla birlikte Adalar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Şile ve Zeytinburnu ilçeleri işitme cihazı merkez bulunmayan ilçeler arasında yer almaktadır.

RUSATLANDIRMA SÜREÇLERİ VE YENİLİKLER

İlimizde ruhsatlandırma süreçleri açılışı yapılacak işitme cihazı merkezinin yerleşik bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte açılışa esas yerinde inceleme komisyonunun oluşturulması yetkisi 2018 yılı ile beraber İl Sağlık Müdürlüğümüzden İlçe Sağlık Müdürlüklerimize devredilmiş olup bu uygulama ile ilgili komisyonun daha hızlı faaliyet göstermesi dolayısıyla açılış süreçlerinin kısalması sağlanmıştır. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan matbu ruh- satname ve personel çalışma belgeleri 2017 yılıyla beraber elektronik imza ile düzenlenmeye başlamış olup ıslak imza süreçlerinden kaynaklanan ge- cikmelerin önüne geçilmiştir.

2018 YILI DENETİM VE ŞİKAYET İSTATİSTİKLERİ

Müdürlüğümüz bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından 2018 yılı içerisinde işitme cihazı merkezlerine yönelik olağan ve olağandışı toplam 402 denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yine Yönetmelik 19. Maddesi “Cihaz ve Hizmet Sunumu Hatası”   kapsamında Müdürlüğümüze 2017 yılı içerisinde hastalar tarafından 6 adet bildirim yapılmış olup 2018 yılında konuyla ilgili hasta başvurusu olmaması pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.